ข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญาการใช้สินเชื่อเพาเวอร์บาย

ทำที่ บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด
เลขที่ 87/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

1. ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญาฉบับนี้ บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด (“บริษัท”) ตกลงให้สินเชื่อแก่สมาชิกและสมาชิกตกลงรับสินเชื่อจากบริษัทเพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทให้ความเห็นชอบและต้องไม่นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือที่ต้องห้ามตามกฎหมาย ตามจำนวนเงินที่บริษัทอนุมัติเป็นครั้งคราวและไม่เกินวงเงินที่บริษัทจะพิจารณาอนุมัติตามหลักเกณฑ์ของบริษัท สมาชิกอาจขอรับสินเชื่อเพิ่มเติมได้โดยการอนุมัติของบริษัท ทั้งนี้โดยสมาชิกจะต้องลงนามในคำขอรับสินเชื่อตามแบบที่บริษัทกำหนด เมื่อได้รับการอนุมัติสินเชื่อ บริษัทจะส่งบัตรสมาชิกให้แก่สมาชิกเพื่อเป็นหลักฐานแสดงรายละเอียดและสถานะของสมาชิกและสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกจะพึงได้รับ

วงเงินสินเชื่อที่บริษัทอนุมัติตามวรรคแรกเป็นวงเงินสินเชื่อที่บริษัทสามารถทำการพิจารณาทบทวนวงเงินสินเชื่อ (ไม่ว่าปรับเพิ่มหรือลด)ในภายหลัง โดยพิจารณาจากประวัติและลักษณะการใช้วงเงิน ประวัติการชำระหนี้ ของสมาชิกรวมถึงระยะเวลาที่ท่านเป็นสมาชิกของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท ทั้งนี้การปรับเพิ่มหรือ ลดวงเงินต่างๆ ดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามรอบบัญชีหรือตามแต่ที่บริษัท เห็นสมควร ในกรณีที่บริษัทพิจารณาอนุมัติให้วงเงินสินเชื่อแก่สมาชิกเท่าเดิมหรืออนุมัติวงเงินสินเชื่อเพิ่มเติมให้แก่สมาชิก สมาชิกจะมีสิทธิเบิกถอนสินเชื่อจากบริษัทได้ต่อไป ในกรณีที่บริษัทพิจารณาลดวงเงินสินเชื่อหรือไม่อนุมัติวงเงินสินเชื่อให้แก่สมาชิก สมาชิกจะไม่มีสิทธิเบิกถอนสินเชื่อส่วนดังกล่าวจากบริษัทอีก ทั้งนี้ ไม่กระทบกับสินเชื่อที่สมาชิกได้เบิกถอนไปแล้ว ซึ่งสมาชิกจะต้องชำระคืนต้นเงินกู้ และดอกเบี้ยค้างชำระ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าใช้จ่ายใดๆที่สมาชิกมีหน้าที่ต้องชำระให้แก่บริษัท รวมทั้งหนี้ทุกชนิด ทุกจำนวนที่สมาชิกมีต่อบริษัทภายในกำหนดระยะเวลาที่ตกลงกันไว้กับบริษัท

2. สมาชิกตกลงว่า

2.1 ในกรณีใช้สินเชื่อซื้อสินค้า/บริการจากร้านค้าที่บริษัทให้ความเห็นชอบ

(ก) สินค้า/บริการที่จะใช้สินเชื่อตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้จะต้องมีมูลค่าไม่ต่ำกว่าที่บริษัทกำหนด

(ข) สมาชิกตกลงผ่อนชำระคืนสินเชื่อค่าสินค้า/บริการเป็นรายงวดเดือนตามที่จะได้ตกลงกับบริษัท

(ค) ในการซื้อสินค้าหรือใช้บริการแต่ละคราว สมาชิกจะต้องลงลายมือชื่อในเอกสารตามแบบที่บริษัทกำหนดเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการซื้อสินค้า หรือใช้บริการโดยการใช้สินเชื่อตามสัญญาฉบับนี้

(ง) สมาชิกตกลงให้บริษัทชำระค่าสินค้า และ/หรือบริการให้แก่ผู้ขายสินค้า และ/หรือผู้ให้บริการแทนสมาชิก และให้ถือว่าสมาชิกได้รับต้นสินเชื่อแล้วโดยสมบูรณ์เมื่อบริษัทชำระค่าสินค้าให้แก่ผู้ขายสินค้า และ/หรือผู้ให้บริการ โดยให้ถือว่าหลักฐานการจ่ายเงินให้แก่ผู้ขายสินค้า   และ/หรือผู้ให้บริการเป็นหลักฐานแห่งการรับเงินสินเชื่อโดยชอบของสมาชิก

2.2 ในกรณีการเบิกใช้เงินสด/สินเชื่อตามวิธีต่างๆ ในข้อ 3 (ยกเว้นการทำธุระกรรมทางเครื่อง ATM)  สมาชิกตกลงให้บริษัทส่งมอบเงินสินเชื่อให้แก่สมาชิก โดยฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่สมาชิกมีอยู่กับธนาคารพาณิชย์ตามที่ระบุไว้ในคำขอสินเชื่อฉบับนี้  และให้ถือว่าสมาชิกได้รับต้นสินเชื่อนับตั้งแต่ที่บริษัทนำเงินเข้าบัญชีดังกล่าว  ไม่ว่าสมาชิกจะได้เบิกถอนเงินจากบัญชีธนาคารที่ได้แจ้งไว้แล้วหรือไม่ก็ตาม และให้ถือว่าคำขอรับสินเชื่อฉบับนี้และใบนำฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารดังกล่าวเป็นหลักฐานแห่งการรับสินเชื่อโดยชอบแล้วของสมาชิก

3. ในการเบิกใช้เงินสด/สินเชื่อ (ตามหลักเกณฑ์ในข้อ 2.2) สมาชิกสามารถขอรับต้นเงินกู้ได้โดย

3.1 ทำคำขอเบิกถอนต้นเงินกู้ตามแบบที่บริษัทกำหนด บริษัทจะส่งมอบต้นเงินกู้ตามที่สมาชิกร้องขอโดยสมาชิกจะต้องลงนามในเอกสารการรับต้นเงินกู้ตามแบบที่บริษัทกำหนด

3.2 ทำคำขอเบิกต้นเงินกู้ทางโทรศัพท์ โดยสมาชิกจะต้องใช้รหัสประจำตัวที่บริษัทกำหนดและจัดส่งให้สมาชิกแล้วและปฏิบัติตามวิธีที่บริษัทกำหนด  ทั้งนี้ในการเบิกถอนด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว  สมาชิกตกลงรับผิดชอบต่อความเสียหายและจำนวนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมอื่นๆทั้งหมด เปรียบเสมือนสมาชิกได้ทำคำขอเบิกต้นเงินกู้ด้วยตัวเองในทุกกรณี ในกรณีการเบิกต้นเงินกู้ทางโทรศัพท์ดังกล่าวให้ถือต้นเงินกู้จากการเบิกทางโทรศัพท์ดังกล่าวเป็นอีกจำนวนหนึ่งที่สมาชิกได้รับตามสัญญากู้ที่สมาชิกทำไว้กับบริษัทก่อนหน้านี้

3.3 สำหรับสมาชิกที่สามารถเบิกถอนเงินสด/สินเชื่อผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) สมาชิกสามารถเบิกถอนเงินสด/สินเชื่อจากเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา และ/หรือธนาคารอื่นที่เข้าร่วมเครือข่ายเอทีเอ็มพูล (ATM POOL) และ/หรือเครือข่ายพลัส (PLUS) โดยการใช้บัตรสมาชิกกับเลขรหัสประจำตัวที่บริษัทออกให้
โดยการใช้บริการเบิกถอนเงินสด/สินเชื่อผ่านเครื่อง ATM สมาชิกรับทราบว่าสมาชิกต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการดังกล่าวตามอัตราที่บริษัทประกาศไว้ ซึ่งหลักเกณฑ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสดผ่านเครื่อง ATM ที่อยู่ภายใต้เครือข่ายมากกว่า 1 เครือข่ายนั้นการเก็บค่าใช้จ่ายจะเก็บเพียงเครือข่ายเดียว/ ครั้ง ตามรายละเอียดที่บริษัทได้แจ้งให้สมาชิกทราบในคู่มือการใช้บริการผลิตภัณฑ์ของบริษัท 

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการขอรับเงินสด/สินเชื่อ บริษัทจะทำการแจ้งให้สมาชิกทราบต่อไป


4. สมาชิกตกลงว่าการเบิกถอนเงินสด/สินเชื่อโดยการใช้บัตรสมาชิกที่บริษัทออกให้แก่สมาชิกผ่านทางช่องทางต่างๆ ตามข้อ 3 นี้ และ/หรือช่องทางอื่นใดตามที่ตกลงกับบริษัทซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (ก) โดยการทำคำขอรับเงินสด/สินเชื่อของสมาชิก (ข) ผ่านทางระบบโทรศัพท์ และ/หรือ (ค) จากเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ นั้น ให้การกระทำดังกล่าวถือเป็นการแสดงเจตนาการขอเบิกใช้เงินสด/สินเชื่อและให้บรรดาใบนำฝากเงินเข้าธนาคาร รายงานการเบิกจ่ายบันทึกโดยเครื่องฝากถอนอัตโนมัติหรือรายการโอนเงินอื่นใดนั้นถือเป็นหลักฐานการรับเงินสด/สินเชื่อโดยชอบแล้วของสมาชิก4. สมาชิกตกลงชำระดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้แก่บริษัทดังต่อไปนี้

4.1) ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินในอัตราที่ตกลงกับบริษัท (รวมเรียกว่า “ค่าธรรมเนียมสินเชื่อ” เพื่อวัตถุประสงค์ในการอ้างอิงในขณะทำสัญญาดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดไม่เกิน 15% ต่อปีและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินในอัตราสูงสุดไม่เกิน 13% ต่อปี) ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าอากรแสตมป์และ/หรือค่าธรรมเนียมใดๆ ตามอัตราที่บริษัทประกาศกำหนด ทั้งนี้ไม่เกินอัตราสูงสุดที่บริษัทสามารถเรียกเก็บได้ตามกฎหมาย โดยจะคิดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินนับแต่วันที่สมาชิกได้รับหรือถือว่าได้รับสินเชื่อจากบริษัท

4.2) หากสมาชิกไม่ชำระเงินหรือชำระไม่ครบถ้วน ตามจำนวนที่บริษัทเรียกเก็บในแต่ละเดือน สมาชิกตกลงให้บริษัทนำยอดคงค้างของเดือนนั้น พร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดที่บริษัทเรียกเก็บในขณะนั้น และ/หรือค่าธรรมเนียม ค่าปรับใดๆ มาเรียกเก็บจากสมาชิกในงวดบัญชีถัดไปทั้งจำนวน
4.3) หากมีการติดตามทวงถามให้สมาชิกชำระหนี้เงินกู้ค้างชำระ เนื่องจากการผิดนัดหรือผิดข้อสัญญาใดๆ สมาชิกตกลงรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่บริษัทจนเต็มจำนวน ซึ่งรวมทั้งค่าธรรมเนียมศาล ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามกฎหมาย ค่าทนายความ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

5. สมาชิกตกลงชำระคืนสินเชื่อเป็นรายงวดต่อเดือนตามที่จะได้ทำความตกลงกับบริษัท บริษัทจะส่งใบแจ้งยอดบัญชีเพื่อเรียกเก็บค่างวดจากสมาชิกเป็นรายเดือนล่วงหน้าก่อนถึงวันกำหนดชำระไม่น้อยกว่าสิบ (10) วัน และสมาชิกตกลงชำระค่างวดหรือหนี้อื่นใดรวมทั้งค่าธรรมเนียมใดๆ ให้แก่บริษัทภายในเวลาที่กำหนดในใบแจ้งยอดบัญชี ทั้งนี้ในกรณีที่สมาชิกชำระสินเชื่อก่อนวันที่กำหนดในงวดใดๆ ให้ถือว่าสมาชิกยินยอมให้นำเงินค่างวดดังกล่าวหักเข้าบัญชีเพื่อหักหนี้คงค้างของสมาชิก ณ วันที่บริษัทได้รับชำระเงินจากสมาชิก กรณีที่สมาชิกไม่ได้รับ หรือได้รับแต่เห็นว่าใบแจ้งยอดบัญชีที่ได้รับไม่ถูกต้องทั้งหมด หรือบางส่วนไม่ว่าด้วยประการใด สมาชิกจะต้องแจ้งให้บริษัททราบภายใน 10 วัน นับตั้งแต่วันที่สมาชิกได้รับใบแจ้งยอดบัญชี บริษัทจะตรวจสอบข้อมูลไม่ถูกต้องตามที่สมาชิกโต้แย้ง และแจ้งผลการตรวจสอบให้สมาชิกทราบโดยเร็วที่สุด หากสมาชิกเพิกเฉยไม่โต้แย้งให้ถือว่ารายการและ ยอดหนี้ ที่เรียกเก็บตามใบแจ้งยอดบัญชีนั้นถูกต้อง เว้นแต่สมาชิกจะพิสูจน์ได้ว่ารายการและ ยอดหนี้ตามที่ปรากฏในใบแจ้งยอดบัญชี ดังกล่าวไม่ถูกต้องและ ความไม่ถูกต้องนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากความผิด หรือความบกพร่องของสมาชิกเอง ทั้งนี้สมาชิกต้องทักท้วงภายในระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่สมาชิกได้รับใบแจ้งยอดบัญชี

6. สมาชิกตกลงและรับทราบสมาชิกอออาจชำระเงินกู้คืนทั้งหมดก่อนกำหนดตามที่จะได้ตกลงกันบริษัท โดย สมาชิกต้องแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 รอบบัญชี และสมาชิกต้องชำระต้นเงินกู้ส่วนที่เหลือทั้งหมด ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินคำนวณจนถึงวันชำระเงิน ค่าธรรมเนียมและหนี้อื่น ๆ ที่ค้างชำระทั้งหมดแก่บริษัททั้งจำนวน ก่อนครบกำหนดเวลาชำระคืนในวันครบรอบกำหนดชำระเงินงวดถัดไป ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิที่จะคิดค่าปรับชำระหนี้คืนก่อนกำหนดโดยค่าปรับดังกล่าวจะเท่ากับผลต่างของ (1) จำนวนดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินที่คำนวณบนยอดเงินต้นที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ณ วันที่ผู้ถือบัตรเบิกใช้สินเชื่อถึงวันที่ผู้ถือบัตรทำการชำระคืนในวันที่มีการชำระสินเชื่อคืนก่อนระยะเวลาที่กำหนด ลบด้วย (2) จำนวนดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินที่สมาชิกได้ชำระจริงทั้งหมดให้แก่บริษัทจนถึงวันที่สมาชิกมีการชำระสินเชื่อคืนก่อนระยะเวลาที่กำหนด และหากเป็นกรณีที่อัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมสินเชื่ออัตราพิเศษต่ำกว่าอัตราปกติ บริษัทยังขอสงวนสิทธิที่จะปรับอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมสินเชื่อพิเศษดังกล่าวกลับมาเป็นอัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมสินเชื่อในอัตราปกติที่บริษัทสามารถคิดได้ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม เมื่อรวมค่าปรับดังกล่าวกับจำนวนดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินทั้งหมดที่สมาชิกต้องชำระจะต้องไม่เกินกว่าอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทสามารถคิดได้ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

7. สมาชิกตกลงชำระค่างวด  ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อและค่าใช้จ่ายใดๆที่สมาชิกมีหน้าที่ต้องชำระให้แก่บริษัทตามสัญญาฉบับนี้โดยวิธีดังต่อไปนี้

7.1) ชำระเงินเข้าบัญชีธนาคารพาณิชย์ที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้สมาชิกมีหน้าที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการใช้บริการตามอัตราที่ธนาคารกำหนด  และบริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการนี้ในใบแจ้งยอดบัญชีเดือนถัดไป ค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคาร

7.2) ชำระเงินผ่านผู้ให้บริการเคาน์เตอร์รับชำระเงินและ/หรือชำระผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ ตามเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการกำหนด (รวมถึงช่องทางการชำระเงินในรูปแบบอื่นโดยผู้ให้บริการรับชำระเงินอิสระ) ทั้งนี้สมาชิกมีหน้าที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการใช้บริการตามอัตราที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บเอง

7.3) ชำระโดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามที่ได้ทำความตกลงไว้ล่วงหน้ากับบริษัทและธนาคาร

7.4) วิธีการอื่นๆ ตามที่บริษัทจะแจ้งให้สมาชิกทราบเพิ่มเติม

ทั้งนี้ ในการชำระเงินผ่านช่องทางต่างๆ สมาชิกต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการแต่ละรายกำหนดและสมาชิกมีหน้าที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการใช้บริการตามอัตราที่ผู้ให้บริการรับชำระเงินแต่ละรายกำหนด โดยอาจจะชำระให้กับผู้ให้บริการโดยตรงหรือบริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการนี้ในใบแจ้งยอดบัญชีเดือนถัดไป (ตามแต่กรณี) ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของผู้ให้บริการแต่ละราย
สมาชิกยินยอมให้บริษัทนำเงินที่ได้รับจากสมาชิกไปชำระดอกเบี้ย  ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ  ค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่บริษัทเรียกเก็บ และถึงกำหนดชำระหรือค้างชำระอยู่ และหากยังมีเงินคงเหลือจึงนำไปชำระหนี้สินเชื่อที่ถึงกำหนดชำระ หรือค้างชำระอยู่ต่อไป หรือในลำดับก่อนหลังตามที่บริษัทเห็นควร

8.  กรณีต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นเหตุแห่งการผิดสัญญา หรือเหตุแห่งการบอกเลิกสัญญา

8.1) สมาชิกผิดนัดชำระค่างวดที่ถึงกำหนดชำระไม่ว่างวดหนึ่งงวดใด

8.2) สมาชิกไม่ปฏิบัติตนตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้  นอกจากการผิดนัดชำระค่างวดตามข้อ 8.1) และสมาชิกไม่ดำเนินการแก้ไขข้อผิดสัญญาดังกล่าวตามที่บริษัทได้แจ้งให้ทราบและภายในเวลาที่บริษัทกำหนด

8.3) สมาชิกแจ้งข้อความอันเป็นเท็จในการสมัครเป็นสมาชิกไม่ว่าข้อความอันเป็นเท็จนั้นจะได้ปรากฎ  หรือเป็นที่รับทราบของบริษัทในภายหลังการรับเป็นสมาชิก

8.4) ในกรณีใช้สินเชื่อซื้อสินค้าหรือบริการจากร้านค้าที่บริษัทให้ความเห็นชอบ และสมาชิกได้รับเงินสดจากผู้ขายสินค้า หรือผู้ให้บริการแทนสินค้าหรือบริการ โดยการคืนสินค้าหรือเลิกใช้บริการ หรือลักษณะอื่นซึ่งบริษัทเห็นว่าสมาชิกไม่มีเจตนา หรือความประสงค์จะซื้อสินค้า หรือใช้บริการตามวัตถุประสงค์ของการซื้อสินค้าตามปกติ

8.5) เกิดการเปลี่ยนแปลงฐานะทางการเงินของสมาชิกหรือรายได้จากแหล่งที่มาต่างๆ (หรือสมาชิกมีภาระหนี้หรือวงเงินไม่ว่ากับบริษัทหรือสถาบันการเงินอื่นสูงเกินกว่ารายได้)และบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า สมาชิกเป็นผู้มีฐานะการเงินไม่เพียงพอสำหรับการชำระหนี้ หรือสมาชิกประสบปัญหาอื่นใดอันเป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลต่อการชำระหนี้ของสมาชิก (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการประสบปัญหาการว่างงาน การเจ็บป่วยเรื้อรัง หรือการทุพพลภาพ)

8.6) บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าสมาชิกใช้สินเชื่อวัตถุประสงค์และ/หรือมีพฤติกรรมหรือคุณสมบัติที่ไม่เหมาะสมในการใช้สินเชื่อ รวมถึงการใช้สินเชื่อเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ หรือมีพฤติกรรมการใช้สินเชื่อในทางฉ้อฉลหรือทุจริต หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการปลอมและการใช้เอกสารปลอมในการขอใช้สินเชื่อ และ/หรือการกระทำอันมีลักษณะฟอกเงิน) หรือเป็นการพ้นวิสัยหรือเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

8.7) กรณีที่สมาชิกมีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือถึงแก่กรรม หรือสาบสูญ หรือถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ

8.8) สมาชิกถูกฟ้องในคดีแพ่ง หรือคดีล้มละลาย หรือถูกกล่าวหาเป็นคดีอาญา หรือเป็นบุคคลที่ถูกหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่มีอำนาจมีคำสั่งให้ยึด/อายัดทรัพย์ หรือมีพฤติกรรมอันถือได้ว่าเป็นการฉ้อฉลบริษัทหรือสถาบันการเงินอื่น

8.9) เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย กฎกระทรวง และ/หรือประกาศของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญแก่การประกอบกิจการของบริษัทและ/หรือการให้บริการของบริษัทตามสัญญาฉบับนี้และบริษัทตัดสินใจยกเลิกการให้สินเชื่อตามสัญญานี้

8.10) ในกรณีที่สมาชิกไม่มียอดคงค้าง ไม่มีค่าใช้จ่ายผ่ายบัญชีของสมาชิก ไม่มีการเคลื่อนไหวทางบัญชี ไม่ได้มีการติดต่อกับบริษัท และ/หรือบริษัทไม่สามารถติดต่อสมาชิกได้ (กรณีใดกรณีหนึ่ง) เป็นเวลาติดต่อกันอย่างน้อย 12 เดือน

8.11) กรณีอื่นๆ ตามที่บริษัทจะประกาศให้ทราบต่อไป

9.   เมื่อเกิดเหตุผิดสัญญา ตามที่กำหนดในข้อ 8.ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด บริษัทมีสิทธิในการพิจารณาลดวงเงิน หรือระงับสิทธิการใช้บัตรชั่วคราวได้ทันที และในกรณีที่บริษัทได้ส่งคำบอกกล่าวให้แก่สมาชิกตามหลักเกณฑ์การบอกกล่าวตามที่ระบุไว้ในสัญญานี้  เพื่อแจ้งถึงเหตุผิดสัญญา และเตือนให้สมาชิกดำเนินการแก้ไขการผิดสัญญาในเวลาที่กำหนด (ในกรณีที่สามารถแก้ไขได้แต่ไม่ได้แก้) บริษัทมีสิทธิบอกเลิกการให้สินเชื่อตามสัญญานี้ได้ทันที พร้อมทั้งเรียกให้สมาชิกชำระคืนเงินที่ค้างชำระ ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินค้างชำระ ค่าปรับ และค่าใช้จ่ายใดๆ ที่สมาชิกมีหน้าที่ต้องชำระให้แก่บริษัท รวมทั้งหนี้ทุกชนิด ทุกจำนวน ที่สมาชิกมีต่อบริษัทได้ทันที และสมาชิกตกลงรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัท สำหรับบรรดาความเสียหายที่บริษัทได้รับ หรือพึงได้รับในกรณีการผิดสัญญา ทั้งนี้ การล่าช้าหรืองดเว้นใดๆ ในการใช้สิทธิของบริษัทตามกฎหมาย หรือตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นไม่ถือว่าบริษัทสละสิทธิหรือให้ความยินยอมในการดำเนินการใดๆ แก่สมาชิกแต่ประการใด

10. ในระหว่างที่มีเหตุผิดสัญญาเหตุใดเหตุหนึ่งเกิดขึ้น (นอกเหนือจากสิทธิตามข้อ 9) บริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกสิทธิพิเศษหรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ที่มอบให้กับสมาชิกในช่วงระหว่างระยะเวลาดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีที่สมาชิกได้รับอัตราค่าธรรมเนียมสินเชื่อในอัตราพิเศษ (ต่ำกว่าอัตราปกติที่ระบุในข้อ 4.1) โดยเมื่อมีเหตุผิดสัญญาเกิดขึ้น บริษัทสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมสินเชื่อพิเศษที่สมาชิกได้รับให้เป็นอัตราค่าธรรมเนียมสินเชื่ออัตราปกติ จนกว่าแห่งการผิดสัญญานั้นจะได้ถูกแก้ไข โดยไม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและ/หรือค่าธรรมเนียมที่บริษัทต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า

11. ในกรณีที่บัตรสูญหาย หรือถูกโจรกรรม หรือสมาชิกประสงค์ขอระงับการใช้บัตร สมาชิกจะต้องแจ้งให้บริษัททราบด้วยวาจาหรือเป็นรายลักษณ์อักษรทันที หลังจากบริษัทได้รับแจ้งแล้วบริษัทจะระงับการให้บริการดังกล่าวภายใน 5 นาที นับแต่เวลาที่ได้รับแจ้ง หากบริษัทไม่ได้รับแจ้งดังกล่าวข้างต้น และมีผู้อื่นนำบัตรไปใช้ สมาชิกต้องรับผิดชอบชดใช้หนี้ตามรายการที่เกิดขึ้นทั้งหมด รวมทั้งหนี้ที่เกิดจากการใช้บัตรที่เกิดขึ้นภายหลังจากการแจ้ง หากปรากฏโดยชัดแจ้งว่าภาระหนี้ที่เกิดขึ้นเป็นการกระทำของสมาชิกเองสำหรับกรณีการเบิกถอนเงินสด สมาชิกจะต้องรับผิดชอบชดใช้เงินที่เบิกตลอดจนค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าจนกว่าบริษัทจะได้รับแจ้งว่าสมาชิกประสงค์จะขอระงับการใช้บัตรและ บริษัทได้ระงับการให้บริการบัตรแล้ว

12.ในกรณีที่สมาชิกย้ายที่อยู่หรือที่ทำงาน สมาชิกจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้บริษัททราบทันทีโดยทำเป็นหนังสือหรือตามวิธีที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจะส่งหนังสือหรือคำบอกกล่าวสำคัญตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคให้สมาชิกทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ    บรรดาเอกสาร หรือหนังสือใด ๆ ที่บริษัทส่งไปยังสมาชิก ไม่ว่าจะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไม่ลงทะเบียน หรือให้คนนำไปส่งเองก็ตาม ถ้าหากส่งไปยังที่อยู่ และ/หรือที่ทำงานตามที่แจ้งไว้ให้ถือว่าส่งให้สมาชิกแล้วโดยชอบ ทั้งนี้ไม่จำต้องคำนึงว่าจะถึงตัวสมาชิกหรือมีผู้ใดรับไว้หรือไม่ก็ตาม

13. บริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับคุณภาพ การใช้งาน การรับประกัน หรือความชำรุดบกพร่องใดๆของสินค้าหรือบริการที่ซื้อ  หรือจัดหาโดยการใช้สินเชื่อตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้สินเชื่อของสัญญาฉบับนี้

14. สมาชิกยินยอมให้บริษัทโอนสิทธิตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนให้แก่บุคคลภายนอกได้โดยบริษัทจะส่งคำบอกกล่าวการโอนให้สมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหนึ่งรอบบัญชี

15. สมาชิกตกลงและรับทราบว่าการยกเลิกการขอรับสินเชื่อหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการชำระคืนเงินกู้นั้นจะทำได้เมื่อได้รับความยินยอมจากบริษัท

16. สมาชิกตกลงยินยอมให้บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด/บริษัทข้อมูลเครดิต เปิดเผยหรือให้ข้อมูลเครดิตของสมาชิกแก่บริษัทซึ่งเป็นสมาชิกหรือผู้ใช้บริการของบริษัทข้อมูลเครดิตเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์สินเชื่อ ตามคำขอสินเชื่อ/ขอปรับวงเงินสินเชื่อของสมาชิก และ/หรือรวมทั้งเพื่อประโยชน์ในการทบทวนสินเชื่อ ต่ออายุสัญญาสินเชื่อ ปรับลดวงเงินสินเชื่อ การบริหารและป้องกันความเสี่ยงตามข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนดและสมาชิกตกลงให้บริษัทสามารถนำผลการตรวจสอบดังกล่าวมาใช้ในการพิจารณาคุณสมบัติของสมาชิกว่ามีลักษณะเข้าข่ายกรณีต่างๆ ตามข้อ 8 หรือไม่ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงประเภทบัญชีสินเชื่อ ชื่อเรียกของสินเชื่อ เลขที่บัญชีสินเชื่อ และ/หรือการโอนบัญชีสินเชื่อเดิมของสมาชิก สมาชิกตกลงและยินยอมให้บริษัทใช้หนังสือให้ความยินยอมฉบับเดิมหรือหลักฐานการให้ความยินยอมที่สมาชิกได้เคยให้ไว้กับบริษัทสำหรับบัญชีสินเชื่อใหม่ได้โดยไม่จำต้องขอความยินยอมในเรื่องดังกล่าวจากสมาชิกอีกเพื่อประโยชน์ตามที่ระบุไว้ข้างต้น

17. บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้สินเชื่อตามสัญญาฉบับนี้ได้ตามความเหมาะสม และให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ โดยบริษัทจะแจ้งให้สมาชิกทราบโดยปิดประกาศที่สำนักงานหรือสาขาของบริษัท ทาง website www.powerbuycard.com ทางหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย หรือทางไปรษณีย์ ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น    บริษัทจะมีหนังสือบอกกล่าวแก่สมาชิกทราบก่อนที่จะถือปฏิบัติล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบ (30)วัน เว้นแต่ในกรณีเร่งด่วน บริษัทจะแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทางไปรษณีย์ หรือประกาศทางหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า (7)วัน โดยในกรณีประกาศทางหนังสือพิมพ์ บริษัทจะแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทางไปรษณีย์อีกครั้งหนึ่ง

18. ใบสมัครสินเชื่อ หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลที่สมาชิกได้ลงนาม ประกาศอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม (รวมทั้งที่บริษัทอาจประกาศเปลี่ยนแปลงภายหลัง) ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ในกรณีที่ข้อความใดข้อความหนึ่ง หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้สินเชื่อฉบับนี้กลายเป็นข้อความที่เป็นโมฆะ ขัดกับกฎหมาย ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือใช้บังคับมิได้ในประการใด ๆ ตามกฎหมายให้ส่วนอื่นๆของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้สินเชื่อฉบับนี้ยังคงมีผลสมบูรณ์ ยังคงชอบด้วยกฎหมาย และใช้บังคับได้ตามกฎหมายและไม่เสื่อมเสียไปเพราะความเป็นโมฆะ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือใช้บังคับมิได้ของข้อความดังกล่าวนั้น
สมาชิกได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาให้สินเชื่อฉบับนี้แล้วเห็นว่าถูกต้องตามเจตนารมณ์   และความประสงค์ของสมาชิกทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานในใบสมัครสินเชื่อเพาเวอร์บายและสมาชิกจะได้รับสำเนาสัญญาการใช้สินเชื่อเพาเวอร์บายพร้อมหนังสืออนุมัติสินเชื่อ